Meghívó küldöttgyűlésre

Tisztelt Tagok!

A Szociális Ellátók és Szociális Ellátottak Egyesülete (székhely: 1083 Budapest, Illés u. 38.) elnökeként tájékoztatom Önöket, hogy az Egyesület soron következő küldöttgyűlésének

időpontja: 2015. november 23, 14.00
helyszíne: 1051 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 12., V. emelet 511.

A küldöttgyűlés napirendi pontjai az alábbiak:

1. Az alapszabály módosítása a Fővárosi Törvényszék 11. Pk. 60. 115/2003/28. számú végzésének megfelelően.

Indokolás: A hivatkozott és a meghívóhoz mellékelt végzés több ponton hiánypótlásra kötelezte az egyesületet, e hiányok pótlása ugyanakkor az alapszabály módosítását is feltételezi. Dr. Tóth István korábban megválasztott elnökhelyettes időközben kilépési szándékát jelezte, s lemondott elnökhelyettesi pozíciójáról. Erre tekintettel is szükséges az alapszabály módosítása, az elnökség létszámát javasolt 5 főben megállapítani.

2. Elnökség és Felügyelő Bizottság ismételt megválasztása.

Indokolás: A Fővárosi Törvényszék végzése alapján, a 2015. május 13-i küldöttgyűlés határozatai ellenére indokolt az elnökség megválasztásának formális megismétlése akként, hogy a küldöttgyűlés csupán az Elnökség tagjait – de nem az elnököt – választja meg. Erre tekintettel indokolt az Elnökség ismételt megválasztása. A tagság jelezte továbbá a Felügyelő Bizottság és az Elnökség mandátuma összehangolásának szükségességét, így a két testületet 5 évre indokolt megválasztani. Erre tekintettel a Felügyelő Bizottság tagjainak ismételt megválasztása is szükséges.

3. Az egyesület székhelyének módosítása, az azzal összefüggő alapszabály-módosítás.

Indokolás: Dr. Tóth István (Napfény Otthon) e-mail formájában jelezte, hogy intézményeivel nem kíván tagja lenni a továbbiakban az egyesületnek, illetve az általa fenntartott otthonokban nem kívánja biztosítani az egyesület székhelyét. A fentiekre tekintettel az egyesületnek új székhelyre van szüksége.

Tájékoztatom Önöket, hogy a határozatképtelenség miatt megismételt küldöttgyűlést – azonos napirendi pontokkal ugyanezen helyre, 2015. november 24. napján 16 órára hívom össze jelen
közgyűlési meghívóval.

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

Kelt: Budapest, 2015. november 5.

Tisztelettel:

Mátics Katalin
elnök

MEGHÍVÓ KÜLDÖTTGYŰLÉSRE

 

MEGHÍVÓ

a Szociális Ellátók és Szociális Ellátottak Egyesülete 2015. szeptember 22- i  küldöttgyűlésére

Tisztelt Küldöttek!

A Szociális Ellátók és Szociális Ellátottak Egyesülete (székhely: 1083 Budapest, Illés u. 38.) elnökeként tájékoztatom Önöket, hogy az Egyesület soron következő küldöttgyűlésének

 

időpontja: 2015. szeptember  22. 14:00

helyszíne: 1051 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 12.  511-es iroda

A küldöttgyűlés napirendi pontjai az alábbiak:

 1. Aktualitások
 2. Határozathozatal az Egyesület székhelyének változásáról, valamint az Alapszabály ennek megfelelő módosításáról.

Felhívom a figyelmüket, hogy a 2. napirendi pont szükségességét az adja, hogy a székhelyet biztosító tag vissza kívánja vonni a székhelyhasználathoz való hozzájárulását. Fentiek miatt döntés szükséges az új székhelyről, s módosítani szükséges az alapszabályt is.

Tájékoztatom Önöket, hogy a határozatképtelenség miatt megismételt küldöttgyűlést – azonos napirendi pontokkal ugyanezen helyre, 2015.  szeptember 22. napján 14:30 órára hívom össze jelen közgyűlési meghívóval.

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

 

Kelt: Budapest, 2015. szeptember 7.

 

Tisztelettel:

Mátics Katalin

elnök

Találkozó Nyitrai Imrével, a szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkár úrral

Egyesületünk képviseletében 2015. május 5-én személyes konzultációra volt lehetőségünk Nyitrai Imre szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkár úrral.

A találkozó alkalmával az alábbi tartalmú levél került átadásra.

 

Tisztelt Czibere Károly Államtitkár Úr!

Először is engedje meg, hogy ezúton is kifejezzük őszinte köszönetünket a személyes találkozó létrejöttének lehetősége kapcsán, mely reményeink szerint egy – a Minisztérium által is sokat hangoztatott – érdemi szakmai konzultáció újabb lépése lehet egyesületünkkel.

Előzmények vonatkozásában utalunk a Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció kidolgozásában végzett munkánkra.

A Szociális Ellátók és Szociális Ellátottak Egyesülete megalakulása – 2003 – óta tagintézményeivel együttesen törekszik a minél magasabb színvonalú szociális és egészségügyi ellátás biztosítására.

Hasonlóan a kormányzat és egyben az államtitkárság által képviseltekhez, valamint Czibere Károly államtitkár úr által is több fórumon elmondottakkal, egyesületünk is kifejezetten fontosnak tartja az ágazaton belüli hosszú távú kiszámíthatóságot és tervezhetőséget, ami gazdasági vonatkozásán felül az ellátók és az igénybevevők számára is hit és bizalomépítő.

Egyesületünk partnerként kínálja az értékként felhalmozódott több évtizedes szakmai tapasztalatát, tudását annak érdekében, hogy a Minisztérium által is megfogalmazott célok mielőbb megvalósulhassanak.

Alábbiakban összefoglaljuk egyesületünk részéről javasolt témaköröket, melyek vonatkozásában készséggel tudnánk együttműködni:

 1. Érdemi segítséget tudnánk nyújtani azon szakmai munkacsoportok munkájában, melyekbe a korábbi fórumokon államtitkár úr is invitált minket.

A szakmai munkacsoportoknak véleményünk és egyben javaslatunk szerint az alábbiakkal is foglalkozniuk kell és érdemi javaslatokat kell előkészíteniük:

 

 • „menza rendelet” pontosítása az életkori sajátosságok figyelembevételével
 • szakosított ellátások önköltség számításának egyszerűsített meghatározása
 • életpálya modell véglegesítése
 • ágazaton belüli építményadó fizetési kötelezettségek
 • Az NRSZH-nak adott online kutatás eredményei alapján várható teendők
 • TEVADMIN – OEP ellenőrzésben a téves személyi adatok miatti normatíva kiesés áthárításának kérdése
 • A KENYSZI-TEVADMIN rendszerrel kapcsolatos további nyitott kérdések tisztázása

 

 1. Az ágazaton belüli szakmai irányelvek, protokollok, módszertani feladatok kidolgozására hivatott legfőbb grémiumként létrehozandó szakmai kollégium megalapítása véleményünk szerint halaszthatatlanná vált.

 

A szakosított ellátási formák területein megfelelő kompetenciákkal és tapasztalattal rendelkező tagjaink, mind a kollégium létrehozásának előkészületi munkáiban, mind a későbbi érdemi szakmai munkában is szerepet tudnának vállalni.

 

Budapest, 2015 május 5.

 

A további sikeres szakmai együttműködés reményében,

a Szociális Ellátók és Szociális Ellátottak Egyesületének nevében, tisztelettel:

 

 

 

Mátics Katalin

                                                                                                           elnök

 

MEGHÍVÓ a Szociális Ellátók és Szociális Ellátottak Egyesülete 2015. május 13-i küldöttgyűlésére

Tisztelt Küldöttek / Felügyelő Bizottsági Tagok!

A Szociális Ellátók és Szociális Ellátottak Egyesülete (székhely: 1083 Budapest, Illés u. 38.) elnökeként tájékoztatom Önöket, hogy az Egyesület soron következő küldöttgyűlésének

időpontja: 2015. május 13. 14:00

helyszíne: az Egyesület székhelye: 1083 Budapest, Illés u. 38.

A küldöttgyűlés napirendi pontjai az alábbiak:

 1. A 2014. évi, számviteli törvény szerinti beszámoló és mérleg elfogadása
 2. A 2015. évi költségvetés elfogadása
 3. Az Egyesület Tisztségviselőinek visszahívása, az Egyesület Tisztségviselőinek megválasztása, a Tisztségviselői díjazás megállapítása
 4. Határozathozatal a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről
 5. Az alapszabály módosítása

Tájékoztatom Önöket, hogy a határozatképtelenség miatt megismételt küldöttgyűlést – azonos napirendi pontokkal ugyanezen helyre, 2015. május 13. napján 14:30 órára hívom össze jelen közgyűlési meghívóval.

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

Kelt: Budapest, 2015. április 10.

Tisztelettel:   Mátics Katalin, elnök

MEGHÍVÓ KÜLDÖTTGYŰLÉSRE

MEGHÍVÓ
a Szociális Ellátók és Szociális Ellátottak Egyesülete 2015. április 8-i küldöttgyűlésére

Tisztelt Küldöttek / Felügyelő Bizottsági Tagok!

A Szociális Ellátók és Szociális Ellátottak Egyesülete (székhely: 1083 Budapest, Illés u. 38.) elnökeként tájékoztatom Önöket, hogy az Egyesület soron következő küldöttgyűlésének

időpontja: 2015. április 8. 14:00
helyszíne: az Egyesület székhelye: 1083 Budapest, Illés u. 38.

A küldöttgyűlés napirendi pontjai az alábbiak:

1. A 2014. évi, számviteli törvény szerinti beszámoló és mérleg elfogadása
2. A 2015. évi költségvetés elfogadása és tagdíj megállapítása
3. Az Egyesület Tisztségviselőinek visszahívása, az Egyesület Tisztségviselőinek megválasztása, a Tisztségviselői díjazás megállapítása
4. Határozathozatal a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről
5. Az alapszabály módosítása
6. A Szociális Szakmai Konzultációs sorozaton elhangzottak ismertetése, megbeszélése
7. Egyebek (Dr. Tóth István – Napfény Otthon – levelében foglaltak megtárgyalása, Dr. Kapitány László indítványának megtárgyalása)

Tájékoztatom Önöket, hogy a határozatképtelenség miatt megismételt küldöttgyűlést – azonos napirendi pontokkal ugyanezen helyre, 2015. április 8. napján 14:30 órára hívom össze jelen közgyűlési meghívóval.

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!
Kelt: Budapest, 2015. március 18.
Tisztelettel:
Mátics Katalin
elnök